FUARLAR

Makine & Sanayi & Endüstri

Fuarlar?

Kent & Belediye & ?ehircilik & Peyzaj

Fuarlar?

Madencilik & ?? & ?n?aat Makineleri

Fuarlar?

HVAC Fuarlar?

Elektrik & Enerji & Güç

Fuarlar?

Yap? & ?n?aat Malzemeleri

Fuarlar?

Otomasyon & Güç Aktar?m?

Fuarlar?

Pencere & Kap? & Alüminyum & Cam

Fuarlar?

Banyo & Mutfak & Dekorasyon Fuarlar?

Petrol & Gaz & Offshore

Fuarlar?

Geri Dönü?üm & At?k & Çevre Tekn.

Fuarlar?

Genel & Perakende Fuarlar?

qode-eliptic-slider
Ekonomi

?n?aat Sektörü Yüzde 6.4 Büyüdü

?n?aat sektörü alt sektörleriyle birlikte 300 sektöre hizmet ediyor. 2017’nin ilk yar?s?nda in?aat sektörü yüzde 6.4 oran?nda büyüdü. Eylül sonu itibariyle Türkiye’de toplam 1 milyon 30 bin 448 konut sat?ld?. Geçmi? y?llara oranla bu rakam rekor seviyede .

qode-eliptic-slider
Ekonomi

?ç fuarlara kat?lan firmalara destek

– Ekonomi Bakanl??? Müste?ar Yard?mc?s? Sönmez: – “Yeni dönemde yurt içinde belirli büyüklü?e ula?m?? fuarlar? da kapsama katt?k. Bunlar?n da desteklenmesi söz konusu. ?ç fuarlarda 30 bin liraya kadar destek veriyoruz, yüzde 50 oran?nda” – “Firmalar?m?z elektronik ticaret sitelerine üye olduklar? takdirde, üyelik bedellerinin yüzde 80’ini Ekonomi Bakanl??? olarak biz kar??l?yoruz”.
25 Kas?m 2017 Mynet Haber

qode-eliptic-slider
Ekonomi

?hracat Art??? ?çin Üç Hedef: Yeni Ürün, Yeni Pazar, Yeni ?hracatç?

Türk Eximbank’?n Avrupal? Türk Markalar Birli?i (ATMB) ile Ekonomi Bakanl??? koordinasyonunda Londra’da düzenlenen, Avrupal? ?? Dünyas? Temsilcileri ve Merkelerle Bulu?ma Toplant?s?’nda Ekonomi Bakan Yard?mc?s? Fatih Metin, ihracat için üç yeni hedef belirledi.

Yeni Ürün, Yeni Pazar, Yeni ?hracatç?

Toplant?ya Ekonomi Bakan Yard?mc?s? Fatih Metin ile birlikte bakanl?k bürokratlar?, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Y?ld?r?m ve bankan?n üst düzey yetkilileri kat?ld?.

Ekonomist Nazif Akp?nar’?n sunuculu?unu üstlendi?i toplant?da, Türk ?ngiliz Ticaret ve Odas? Ba?kan? Emma Edhem, MÜS?AD ?ngiltere Ba?kan? Nuri Bulgurcu ve UETD UK Ba?kan? Erdal Yetimova’n?n da aralar?nda yer ald???, Avrupa’n?n farkl? ülkeleri ve ?ngiltere’deki Türk i? hayat? temsilcileri yer ald?
05.05.2018 Haberler.com

qode-eliptic-slider
Ekonomi

Yurt D???nda Gerçekle?tirilen Fuar Kat?l?mlar?n?n Desteklenmesi

Yurt D??? fuar kat?l?mlar?n desteklerinde te?vik tutar?n?n hesaplanma yöntemi ve gerekli belgeler gibi hususlarda de?i?ikli?e gidilmi?, bireysel fuarlarda ön ba?vuru ?art? kald?r?lm??t?r. De?i?iklikler 01.07.2017 tarihinden itibaren düzenlenecek olan fuarlar için geçerli olacakt?r. 2009/5 Say?l? Yurt D???nda Gerçekle?tirilen Fuar Kat?l?mlar?n?n Desteklenmesine ?li?kin Tebli?’in yerine yürürlü?e giren 2017/4 Say?l? Karar?n Uygulama Usul ve Esaslar? yay?mlanm??t?r.
21.06.2017 www.ekonomi.gov.tr